Curs

Strategii de educație nonformală

Neacreditat

10.11.2022 12.11.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ȚINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul preuniversitar (consilieri școlari, profesori diriginți, învățători, institutori).

JUSTIFICARE (necesitate/ utilitate): Necesitatea unui program care urmărește abilitarea consilierilor școlari și a profesorilor diriginți în conceperea și derularea activităților educative nonformale, ca modalități esențiale și complementare de realizare a obiectivelor fixate prin programele de formare. Dobândirea unei reprezentări corecte asupra articularii educației formale cu cea nonformală; Deprinderi în proiectarea și coordonarea optimă a activităților de tip nonformal. Valorificarea optimă a resurselor și strategiilor educogene ale societății românești în vederea integrării facile a elevilor în diverse medii, în funcție de competențele lor. E necesară dezvoltarea abilității de analiză educațională, a materialelor, mijloacelor didactice, a situațiilor diverse de învățare, pentru conceperea unei activități nonformale . 

COMPETENȚE VIZATE:

 I. Competențe metodologice: 

1. Definirea conceptului de „educație nonformală”. 

2. Prezentarea strategiilor de educație nonformală și a metodelor de evaluare în concordanță cu scopul și tipul activității educative. 

3. Valorificarea resurselor educaționale implicate (materiale, umane) în eficientizarea activităților extradidactice.

 II. Competențe de comunicare și relaționare: 

1. Utilizarea limbajelor, metodelor și tehnicilor de interrelaționare și adaptarea la particularitățile grupului și mesajului oferit către elevi. 

2. Adoptarea unor tehnici de dinamizare a elevilor în scopul desfășurării optime a procesului educativ. 

3. Dobândirea deprinderilor de socializare și lucru în grup. 

III. Competențe psihosociale - Valorificarea unor strategii eficiente de relaționare pe axa școală-familie-comunitate. 

IV. Competențe de evaluare - Utilizarea strategiilor de acceptare/valorizare a educației nonformale de către elev.

Ce vei învăța

  • Procesul educativ ca act de comunicare

  • Proiecte comune scoala familie comunitate

  • Strategii de evaluare, metode

  • Tehnici de predare

Competențe didactice, tehnice

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri