Curs

Legislație și deontologie în învățământ

Neacreditat

08.12.2022 10.12.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT Personalul didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.

JUSTIFICARE (necesitate, utilitate): Cunoașterea și aplicarea legislației în învățământul preuniversitar este un principiu fundamental care contribuie, în esență, la asigurarea calității educației din persepectiva organizării şi funcţionării sistemului naţional de învăţământ de 12 stat, particular şi confesional. Modificările legislative din învățămîntul preuniversitar sunt destul de frecvente, fiind impuse de aspectele reformatoare ale sistemului educațional, precum și de situațiile neprevăzute care pot să apară pe parcursul unui an școlar. Personalul didactic din învățământul preuniversitar are drepturi și îndatoriri stabilite prin legislația specifică, precum și metodologiile subsecvente. Cunoașterea și respectarea acestora este obligatorie, atât pentru personalul contractual, cât și pentru beneficiarii indirecți ai educației. De aceea, programul de formare este destinat personalului didactic din învățământul preuniversitar, care dorește să-și actualizeze cunoștințele referitoare la modificările legislative, aplicabilitatea acestora, modul de rezolvare a situațiilor cu care se confruntă în mod direct atât în calitatea de director, cât și cea de profesor, profesor diriginte, astfel încât să fie la curent cu schimbările legislative existente la nivelul sistemului de învățământ. Deontologia este doctrina privitoare la normele de conduită şi obligaţiile etice ale unei profesiuni. Dacă luăm în discuţie profesiunile şi funcţiile legate de activitatea didactică din instituţiile de învăţământ, indiferent de rangul lor, cei care exercită aceste funcţii şi profesii trebuie să respecte anumite norme de conduită profesională şi anumite obligaţii de ordin moral, o deontologie didactică. Tocmai de aceea, Codul de etică instituie un ansamblu de valori, principii şi norme de conduită menite să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte. Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar. 

COMPETENŢE VIZATE:

  • Cunoașterea și promovarea valorilor, a principiilor etice şi crearea unui climat etic adecvat activităţii profesionale în acord cu legislația în vigoare; 
  • Înțelegerea și aplicarea corectă a legislației și a metodologiilor subsecvente;
  • Menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului didactic; 
  • Utilizarea instrumentelor e-learning în activitatea curent.

Ce vei învăța

  • Asimilarea cunoştinţelor de tip organizaţional

  • Utilizarea calculatorului și a tehnologiei în procesul instructiv-educativ

Competențe didactice, tehnice

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri