Curs

Inițiere IT

Neacreditat

09.09.2022 11.09.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ȚINTĂ VIZAT: Cadrele didactice și personal didactic auxiliar

JUSTIFICARE (necesitate, utilitate): Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze și să nu se transmită informații atât în cadrul domeniului respectiv cât și spre exteriorul lui, afirmăm că azi informația este foarte prețioasă; ea trebuie stocată, prelucrată și transmisă în condiții care asigură corectitudine și exactitate. Introducerea Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor în procesul didactic constituie o provocare permanentă pentru sistemul educațional românesc; oferă o gamă largă de posibilități pentru ameliorarea strategiilor didactice, pentru eficientizarea procesului educativ. TIC influențează pozitiv comunicarea interumană și interacțiunea între indivizi sau între indivizi și grupuri umane sau între diferite grupuri umane aflate, uneori, la distanțe apreciabile, interacțiuni care, în condiții normale nu ar avea loc. Aici este meritul sistemului informațional INTERNET care permite transmiterea informației de diverse tipuri dintr-o parte în alta a lumii aproape instantaneu.

COMPETENȚE VIZATE:

  • Utilizarea calculatorului în procesul instructiv – educativ;
  • Exersarea schemelor de acțiune în vederea dobândirii / perfecționării deprinderilor practice;
  • Conceperea și utilizarea materialelor/ mijloacelor de învățare;
  • Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor didactice în procesul de învățământ.

Ce vei învăța

  • Conceperea şi utilizarea materialelor/mijloacelor de învăţare

  • Utilizarea calculatorului și a tehnologiei în procesul instructiv-educativ

Competențe didactice, tehnice

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri